Правила выполнения тепломеханических решений

Содержание страницы:

Правила выполнения тепломеханических решений

Трубопроводи, в яких на кресленні діаметри дорівнюють 2 мм та більше, зображують спрощено двома лініями.

При виконанні трубопроводу спрощено двома лініями арматуру та інші пристрої зображують також спрощено з урахуванням їх габаритних розмірів.

7 ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

 • координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
 • оборудование, установки (блоки);
 • отметки чистых полов этажей и основных площадок;
 • размерные привязки оборудования, установок (блоков), трубопроводов, опор (креплений) и компенсаторов к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения);
 • позиционные обозначения (марки) оборудования, установок (блоков);
 • позиционные обозначения арматуры, закладных конструкций, опор (креплений) трубопроводов и других устройств;
 • буквенно-цифровые обозначения трубопроводов;
 • обозначения уклона трубопровода;
 • длину прямого участка трубопровода при наличии сужающего устройства.
 • 7.2 При сложном многоярусном расположении трубопроводов в одном этаже выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа.

  7.3 На планах, разрезах и их фрагментах трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают толстой основной линией, оборудование, установки (блоки) и строительные конструкции – тонкой линией.

  7.4 Трубопроводы, арматуру и другие устройства на планах, разрезах и их фрагментах изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода.

  Опори (кріплення) трубопроводу, як правило, на планах та розрізах вказують умовними графічними позначками.

  Закладні конструкції на трубопроводах вказують крапками діаметром 2 мм.

  7.5 Креслення (плани, розрізи та їх фрагменти й вузли) розташування трубопроводів виконують, як правило, на групу трубопроводів.

  Приклад: Основні трубопроводи

  При малій насиченості зображень слід суміщати плани розрізи окремих груп трубопроводів.

  При великій насиченості зображень, допускається викопувати креслення (плани, розрізи та їх фрагменти й вузли) розташування для кожного трубопроводу, що має самостійну літерно-цифрову позначку.

  7.6 До креслень розташування трубопроводів, як правило, складають специфікацію за формою 7 ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101). За необхідності специфікацію складають за формою 8 ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101) з урахуванням кожного трубопроводу, що має самостійну позначку.

  Специфікацію розміщують, як правило, на аркуші, де зображені плани креслень розташування трубопроводів. Допускається виконувати специфікацію па окремих аркушах.

  7.7 У специфікацію до креслень розташування трубопроводів включають арматуру, закладні конструкції, опори (кріплення) трубопроводів та інші пристрої, а також трубопроводи по кожному діаметру.

  7.8 У графах специфікації вказують:

 • у графі «Поз.» — позиційну позначку виробу (порядковий номер запису виробу у специфікацію). Для трубопроводів графу, як правило, не заповнюють;
 • у графі «Позначка» — позначка документа на виріб (стандарту, технічних умов, типового креслення, ескізного креслення загального виду нетипового виробу та ін.);
 • у графі «Найменування» — найменування виробу у відповідності з документом на виріб;
 • у графі «Кіл.» — кількість виробів (трубопроводів);
 • Закладные конструкции на трубопроводах указывают точками диаметром 2 мм.

  Пример: Основные трубопроводы

  При большой насыщенности изображении допускается выполнять чертежи (планы, разрезы и их фрагменты и узлы) расположения для каждого трубопровода, имеющего самостоятельное буквенно-цифровое обозначение.

  7.6 К чертежам расположения трубопроводов, как правило, составляют спецификацию но форме 7 ГОСТ 21.101. При необходимости спецификацию составляют но форме 8 ГОСТ 21.101 с учетом каждого трубопровода, имеющего самостоятельное обозначение.

  7.8 В графах спецификации указывают:

 • в графе «Поз.» — позиционное обозначение изделия (порядковый номер записи изделия в спецификацию). Для трубопроводов графу, как правило, не заполняют;
 • в графе «Обозначение» — обозначение документа на изделие (стандарта, технических условий, типового чертежа, эскизного чертежа общего вида нетипового изделия);
 • в графе «Наименование» — наименование изделия в соответствии с документом на изделие;
 • в графе «Кол.» — количество изделий (трубопроводов);
 • у графі «Маса од., кг.» — маса одного виробу;
 • у графі «Примітка» — одиниці вимірю-вання, відносна площа звужувального пристрою та інші додаткові відомості.
 • 7.9 У специфікації до креслень розташування трубопроводів вироби записують по групах у такій послідовності:

 • інші вироби;
 • закладні конструкції;
 • трубопроводи по кожному діаметру.
 • 7.10 Найменування планів та розрізів креслень розташування трубопроводів приймають за 5.4.

  В основному написі найменування планів та розрізів вказують повністю.

 • Розташування основних трубопроводів.
  1. Розташування живильного трубопро-воду.
  2. План на відм. 0,000.

   8 КРЕСЛЕННЯ ТЕПЛОМЕХІНІЧНИХ УСТАНОВОК

   8.1 Креслення тепломеханічних установок, втому числі блоків (далі – креслення установок) слід виконувати за наявності в установці двох та більше складових частин (елементів установки), необхідності показу способів кріплення складових частин установки між собою або до опорних конструкцій, відсутності типових монтажних креслень або монтажних креслень заводу-виготовлювача. В інших випадках креслення установок не виконують.

   8.2 На планах та розрізах креслень установок елементи установок зображують спрощено. За необхідності показу способів кріплення складових частин установки або їх з’єднання між собою відповідні елементи зображують детально, як правило, на вузлах планів та розрізів установок.

   Правила зображення трубопроводів, арматури конденсаційних та інших пристроїв на планах та розрізах креслень установок приймають за 7.4.

   8.3 На планах та розрізах креслень установок наносять та вказують:

  3. в графе «Масса ед., кг.» — масса одного изделия;
  4. в графе «Примечание» — единица изме-рения, относительная площадь сужающего устройства и другие дополнительные сведения.
  5. 7.9 В спецификации к чертежам расположения трубопроводов изделия записывают по группам в такой последовательности:

  6. арматура;
  7. другие изделия;
  8. закладные конструкции;
  9. трубопроводы по каждому диаметру.
  10. 7.10 Наименование планов и разрезов чертежей расположения трубопроводов принимают по 5.4

  11. Расположение основных трубопроводов.
  12. Расположение питательного трубопро-вода.
  13. План на отм. 0,000.

   8 ЧЕРТЕЖИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

   8.1 Чертежи тепломеханических установок, в т.ч. блоков (далее чертежи установок) следует выполнять при наличии в установке двух и более составных частей (элементов установки), необходимости показа способов крепления составных частей установки между собой или к опорным конструкциям, отсутствии типовых монтажных чертежей или монтажных чертежей завода-изготовителя. В остальных случаях чертежи установок не выполняются.

   8.2 На планах и разрезах чертежей установок элементы установок изображают упрощенно. При необходимости показа способов крепления составных частей установки или их соединения между собой соответствующие элементы изображают детально, как правило, на узлах планов и разрезов установок.

   Правила изображения трубопроводов, арматуры, конденсационных и других устройств на планах и разрезах чертежей установок принимают по 7.4.

  14. відмітки чистих підлог поверхів (майданчиків);
  15. розміри прив’язки установок до координаційних осей або до елементів конструкцій будівлі (споруди);
  16. основні розміри та відмітки рівнів елементів установок;
  17. довжину прямої ділянки трубопроводу за наявності звужувального пристрою;
  18. літерно-цифрові позначки трубопроводів;
  19. позиційні позначки обладнання, арматури, закладних конструкцій та інших пристроїв.
  20. На планах та розрізах, крім елементів установок, вказують будівельні конструкції.

   8.4 Схеми установок указують відповідно до розділу 6. На схемах установок вказують позиційні позначки обладнання, арматури, закладних конструкцій та інших пристроїв.

   8.5 На планах, розрізах та вузлах креслень установок обладнання, конструкції установок, трубопроводи, арматуру та інші пристрої зображують товстою основною лінією, будівельні конструкції – тонкою лінією.

   Повітроводи (газоходи), розташовані над установкою, на планах в необхідних випадках зображують потовщеною штрих-пунктирною лінією (накладена проекція).

   Приклади виконання плану, розрізу та схеми креслень установок наведені у додатку Г.

   8.6 На кресленнях установок наводять, за необхідності, технічні вимоги до монтажу установок.

   8.7 До креслень установок складають специфікацію за формою 7 ДСТУ В А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101) та розміщують, як правило, на аркуші, де зображені плани креслень установок. Допускається виконувати специфікацію на окремих аркушах.

   8.8 У специфікацію до креслень установок включають обладнання, конструкції установок, арматуру, закладні конструкції та інші пристрої, а також трубопроводи по кожному діаметру.

   Елементи трубопроводів (відводи, переходи, трійники, хрестовини, фланці, болти, гайки, шайби, прокладки) до специфікації не включають.

   8.9 У графі «Поз.» вказують позиційну позначку виробу (порядковий номер запису виробу у специфікацію) у межах марки установки.

  21. отметки чистых полов этажей (площадок);
  22. размерные привязки установок к координационным осям или к элементам конструкций здания (сооружения);
  23. основные размеры и отметки уровней элементов установок;
  24. длину прямого участка трубопровода при наличии сужающего устройства;
  25. диаметры трубопроводов;
  26. позиционные обозначения оборудования, арматуры, закладных конструкций и других устройств.
  27. На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные конструкции.

   8.4 Схемы установок выполняют в соответствии с разделом 6. На схемах устано-вок указывают позиционные обозначения обо-рудования, арматуры, закладных конструкций и других устройств.

   На планах, разрезах и узлах чертежей установок оборудование, конструкции устано-вок, трубопроводы, арматуру и другие устрой-ства изображают толстой основной линией, строительные конструкции – тонкой линией.

   Воздуховоды (газоходы), расположенные над установкой, на планах в необходимых случаях изображают утолщенной штрих пунктирной линией (наложенная проекция).

   8.6 На чертежах установок приводят, при необходимости, технические требования к монтажу установок.

   8.7 К чертежам установок составляют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101 и помещают, как правило, на листе, где изображены планы чертежей установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.

   8.8 В спецификацию к чертежам установок включают оборудование, конструкции установок, арматуру, закладные конструкции и другие устройства, а также трубопроводы по каждому диаметру.

   Элементы трубопроводов (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в спецификацию не включают.

   8.9 В графе «Поз.» указывают позиционное обозначение изделия (порядковый номер записи в спецификации) в пределах марки установки.

   1. Головна
   2. Документ
   3. Стандарти (ГОСТ, ДСТУ)
   4. Страница 2: ДСТУ Б А.2.4-12-95. (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных

   ДСТУ Б А.2.4-12-95. (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных

   Пример: К1; К2; К2.1; К2.2; К2.3

   3.7 Рекомендуемые масштабы изображении на чертежах приведены в таблице 2.

   1. Плани та розрізи креслень розташування обладнання та трубопроводів

   Планы и разрезы чертежей расположения оборудования и трубопроводов

   2. Плани та розрізи креслень установок

   Планы и разрезы чертежей установок

   3. Схеми в аксонометричній проекції

   Схемы в аксонометрической проекции

   4. Фрагменти планів та розрізів креслень розташування обладнання та трубопроводів

   Фрагменты планов и разрезов чертежей расположения оборудования и трубопроводов.

   6. Вузли при детальному зображенні

   Узлы при детальном изображении

   7. Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів

   Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

   4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

   4.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях марки ТМ у доповнення до даних, що передбачені ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101), включають:

   • основні показники по робочих кресленнях марки ТМ — у таблиці за формою 1. Допускається, за необхідності, передбачати у таблиці додаткові графи;
   • відомість техномонтажну — за формою 1 ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405).
   • Відомість специфікацій, що передбачена ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101), у складі загальних даних по робочих кресленнях марки ТМ не виконують.

    4 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

   • основные показатели по рабочим чертежам марки ТМ — в таблице по форме 1. Допускается, при необходимости, предусматривать в таблице дополнительные гграфы;
   • ведомость техномонтажную — по форме 1 ГОСТ 21.405.
   • Форма 1 Основні показники по робочих кресленнях марки ТМ

    Основные показатели по рабочим чертежам марки ТМ

    4.2 У загальних вказівках, які входять до складу загальних даних по робочих кресленнях марки ТМ, у доповнення до відомостей, що передбачені ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101),

   • характеристики установок (блоків);
   • розрахункові параметри зовнішнього повітря;
   • дані про середовище, що транспортується (найменування, виграти, параметри);
   • вид палива;
   • вимоги до виготовлення, монтажу, випробування, антикорозійного захисту та теплової ізоляції трубопроводів, повітроводів та газоходів;
   • особливі вимоги до установок (вибухо-безпека, кислотостійкість та ін.).
   • 5 КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

    5.1 На планах та розрізах креслень розташування обладнання наносять та вказують:

   • будівельні конструкції;
   • відмітки чистих підлог поверхів та основних майданчиків;
   • розмірні прив’язки обладнання, установок (блоків) до координаційних осей чи елементів конструкцій будівлі (споруди);
   • позиційні позначення (марки) обладнання. установок (блоків), повітроводів (газоходів) на полиці лінії-виноски.
   • характеристики установок (блоков);
   • расчетные параметры наружного воздуха;
   • данные о транспортируемой среде (наименование, расход, параметры);
   • вид топлива;
   • требования к изготовлению, монтажу, испытанию, антикоррозионной защите и тепловой изоляции трубопроводов, воздуховодов и газоходов;
   • особые требования к установкам (взры-вобезопасность, кислотостойкость и др.).
   • 5 ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

    5.1 Па планках и разрезах чертежей расположения оборудования наносят и указывают:

   • строительные конструкции;
   • размерные привязки оборудования, установок (блоков) к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения);
   • позиционные обозначения (марки) оборудования, установок (блоков), воздуховодов (газоходов) на полке линии-выноски.
   • На планах, крім того, вказують найменування приміщень та категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою (у прямокутнику розміром 5 х 8 мм), а на розрізах – відмітки рівнів основних елементів обладнання, установок (блоків). Допускається найменування приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою наводити в експлуатації приміщень за формою 2 ДСТУ Б. А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501).

    Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування обладнання наведені у додатку А.

    5.2 При складному багатоярусному розташуванні елементів обладнання, установок (блоків), повітроводів (газоходів) в одному поверсі виконують плани на різних рівнях у межах поверху.

    5.3 На планах, розрізах та їх фрагментах обладнання, установки (блоки), повітроводи (газоходи) зображують спрощено товстою основною лінією.

    Будівельні конструкції на планах, розрізах та фрагментах зображують тонкою лінією.

    5.4 У кресленнях тепломеханічних рішень котелень найменування планів, розрізів та їх фрагментів виконують за правилами, що передбачені в ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101).

    За наявності двох та більше планів на різних рівнях у межах поверху в найменуваннях планів вказують позначення площини горизонтального розрізу.

    Приклад: План 3-3.

    При використанні частини плану в найменуванні вказують осі, що обмежують цю частину плану.

    План на відм. 0,000 між осями 1-8 та А-Д.

    5.5 Найменування планів та розрізів креслень розташування обладнання в основному написі вказують повністю.

    План на відм. 0,000. Розріз 1-1.

    6 СХЕМА ТЕПЛОВА

    6.1 Теплову схему (далі — схема) виконують без додержання масштабу, дійсне просторове розташування обладнання та трубопроводів враховують наближено.

    6.2 Обладнання, трубопроводи, арматуру та інші пристрої на схемі вказують умовними графічними позначеннями. За необхідністю На планах, кроме того, указывают наименование помещений и категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5 х 8 мм), а на разрезах – отметки уровней основных элементов оборудования, установок (блоков). Допускается в наименовании помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений по форме 2 ГОСТ 21.501.

    Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования приведены в приложении А.

    5.2 При сложном многоярусном расположении элементов оборудования, установок (блоков), воздуховодов (газоходов) в одном этаже выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа.

    5.3 На планах, разрезах и их фрагментах оборудование, установки (блоки), воздуховоды (газоходы) изображают упрощенно толстой основной линией.

    5.4 В чертежах тепломеханический решений котельных наименование планов, разрезов и их фрагментов выполняют по правилам, предусмотренным ГОСТ 21.101.

    При выполнении части плана в наименовании указывают оси, ограничивающие эту часть плана.

    План на отм. 0,000 между осями 1-8 и А-Д.

    5.5. Наименование планов и разрезов чертежей расположения оборудования в основной надписи указывают полностью.

    План на отм. 0,000. Разрез 1-1.

    6 СХЕМА ТЕПЛОВАЯ

    6.1 Тепловую схему (далее — схему) выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположе-ние оборудования и трубопроводов учитываю приближенно.

    6.2 Оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства на схеме указывают условными графическими обозначениями. При

    обладнання на схемі зображають спрощеним зовнішнім обрисом.

    6.3 Проектовані трубопроводи, арматуру та інші пристрої на схемі зображують суцільною товстою основною лінією.

    Обладнання, а також трубопроводи, арматуру та інші пристрої, що поставляються комплектно з обладнанням чи існуючі, зобра-жують суцільною тонкою лінією.

    6.4 На схемі наносять та вказують:

   • обладнання, трубопроводи, арматуру та інші пристрої;
   • літерно-цифрові позначки трубопроводів, як правило, у розривах лінії трубопроводів;
   • позиційні позначення (марки) обладнання;
   • діаметри та тип спеціальної арматури, за необхідністю (сталевої, з електроприводом та ін.);
   • напрямок потоку середовища, що транспортується.

   Допускається вказувати на схемі межу проектування(поставки).

   Приклад виконання схеми наведений у додатку Б.

   6.5 На аркуші, де зображена схема, наводять, за необхідності, вузли схеми та текстові пояснення.

   6.6 Схему допускається виконувати в аксонометричній фронтальній ізометричній проекції.

   При значній протяжності та (або) складному розташуванні трубопроводів допускається зображувати їх з розривом у вигляді пунктирної лінії. Місця розривів трубопроводів позначають малими літерами.

   На схемі, що виконана в аксонометричній проекції, у доповнення до відомостей, передбачених 6.4, вказують:

  28. відмітки рівня осей трубопроводів;
  29. уклони трубопроводів;
  30. розміри горизонтальних ділянок трубопроводів (за наявності розривів).
  31. 6.7 В основному написі найменування схеми вказують повністю.

   Приклад: Схема теплова.

   необходимости, оборудование на схеме изображают упрощенными внешними очертаниями.

   6.3 Проектируемые трубопроводы, арматуру и другие устройства на схеме изображают сплошной толстой основной линией.

   6.4 На схеме наносят и указывают:

  32. оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства;
  33. буквенно-цифровые обозначения трубопроводов, как правило, в разрывах линий трубопроводов;
  34. позиционные обозначения (марки) оборудования;
  35. диаметры и тип специальной арматуры, при необходимости (стальной, с электроприводом и др.);
  36. направление потока транспортируемой среды.
  37. Допускается указывать на схеме границу проектирования (поставки).

   6.5 На листе, где изображена схема, приводят, при необходимости, узлы схемы и текстовые пояснения.

   6.6 Схему допускается выполнять в аксонометрической фронтальной изометрической проекции.

   При большой протяженности и (или) сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами.

   На схеме, выполненной в аксонометрической проекции, в дополнение к сведениям, предусмотренным 6.4, указывают:

  38. отметки уровня осей трубопроводов;
  39. уклоны трубопроводов;
  40. размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов).
  41. 6.7 В основной надписи наименование схемы указывают полностью.

   Пример: Схема тепловая.

   7 КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАНННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

   7.1 На планах та розрізах креслень розташування трубопроводів наносять та вказують:

  42. координаційні осі будівлі (споруди) та відстані між ними;
  43. обладнання, установки (блоки);
  44. розмірні прив’язки обладнання, установок (блоків), трубопроводів, опор (кріплень) та компенсаторів до координаційних осей або елементів конструкцій будівель (споруд);
  45. позиційні позначки (марки) обладнання, установок (блоків);
  46. позиційні позначки арматури, закладних конструкцій, опор (кріплень) трубопроводів та інших пристроїв;
  47. діаметри трубопроводів;
  48. позначка уклону трубопроводу;
  49. довжину прямої ділянки трубопроводу при наявності звужувального пристрою.
  50. На розрізах, крім того, вказують відмітки рівнів осей трубопроводів.

   Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування трубопроводів наведені у додатку В.

   7.2 При складному багатоярусному розташуванні трубопроводів в одному поверсі виконують плани на різних рівнях у межах поверху.

   7.3 На планах, розрізах та їх фрагментах трубопроводи, арматуру та інші пристрої зображують товстою основною лінією, обладнання, установки (блоки) та будівельні конструкції – тонкою лінією.

   7.4 Трубопроводи, арматуру та інші конструкції на планах, розрізах та їх фрагментах зображують спрощено або умовними графічними позначками в залежності від масштабу креслення та діаметру трубопроводу.

   ГОСТ 21.606-2016
   Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных

   Купить ГОСТ 21.606-2016 — официальный бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

   Официально распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО «ЦНТИ Нормоконтроль».

   Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

   Способы доставки

  51. Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  52. Курьерская доставка (7 дней)
  53. Самовывоз из московского офиса
  54. Почта РФ
  55. Устанавливает состав и правила оформления рабочей документации тепломеханических решений отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных

   Оглавление

   1 Область применения

   2 Нормативные ссылки

   3 Термины и определения

   4 Общие положения

   5 Общие данные по рабочим чертежам

   6 Чертежи расположения оборудования

   7 Тепловая схема

   8 Чертежи расположения трубопроводов

   9 Чертежи тепломеханических установок

   10 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

   11 Спецификация оборудования, изделий и материалов

   12 Опросные листы и габаритные чертежи

   Приложение А (справочное) Примеры выполнения плана и разреза расположения оборудования.

   Приложение Б (справочное) Примеры выполнения схемы

   Приложение В (справочное) Примеры выполнения плана и разреза расположения трубопроводов

   Приложение Г (справочное) Примеры выполнения плана, разреза и схемы установок

   Этот ГОСТ находится в:

   • Раздел: Строительство
    • Подраздел: Нормативные документы
     • Подраздел: Документы Системы нормативных документов в строительстве
      • Подраздел: 1. Организационно-методические нормативные документы
       • Подраздел: к.11 Инженерные изыскания для строительства и проектирование
       • Раздел: Экология
        • Подраздел: 01.100 Технические чертежи
         • Раздел: Электроэнергия
          • Подраздел: 01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
           • Подраздел: 01.100.30 Строительные чертежи
           • Организации:

            System of design documents for construction. Rules for execution of working documentation of thermal mechanical solutions of boiler rooms

            Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите одну из кнопок:

            Ссылка на страницу

            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

            INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

            Система проектной документации для строительства

            ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ

            Предисловие

            Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

            Сведения о стандарте

            1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ООО «СанТехПроект»

            2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

            3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 8 декабря 2016 г. № 50—2016)

            За принятие проголосовали:

            Краткое наименование страны

            Сокращенное наименование национального органа

            по МК (ИСО 3166) 004—97

            4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2016 г. №2032-ст межгосударственный стандарт ГОСТ21.606—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

            Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

            В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

            ГОСТ 21.606-2016

            — длину прямого участка трубопровода до и после сужающего устройства и регулирующего клапана;

            — диаметры и толщину стенки трубопроводов;

            — позиционные обозначения оборудования, арматуры, закладных конструкций и другихустройств.

            9.4 Схемы установок выполняют в соответствии с разделом 7. На схемах установок указывают позиционные обозначения оборудования, арматуры, закладных конструкций и других устройств.

            9.5 На планах, разрезах и узлах установок оборудование, конструкции установок, трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают толстой основной линией, строительные конструкции — тонкой линией.

            9.6 На чертежах установок приводят, при необходимости, технические требования к монтажу установок.

            9.7 К чертежам установок составляют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101* и помещают, как правило, на листе, где изображены планы чертежей установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.

            9.8 В спецификацию кчертежам установок включают оборудование, конструкции установок, арматуру, закладные конструкции и другие устройства, а также трубопроводы и их элементы всех диаметров заводского изготовления.

            9.9 В графе «Поз.» указывают позиционное обозначение изделия (порядковый номер записи изделия в спецификацию) в пределах марки установки.

            В случае, если в основном комплекте выполнены чертежи одной установки, позиционные обозначения присваивают по типу «1,2,3 ит д.». Если в основном комплекте выполнены чертежи двух и более установок, позиционные обозначения присваивают по типу «1.1,1.2,1 .Зит д.; 2.1,2.2,2.3 и т д.», где первая цифра — номер установки.

            В графе «Наименование» для каждой установки записывают буквенно-цифровое обозначение по 4.6 в виде заголовка и подчеркивают.

            Для трубопроводов графу «Поз.» не заполняют.

            9.10 В спецификации изделия записывают по группам в такой последовательности:

            9.11 В наименованиях установок указывают буквенно-цифровые обозначения установок по 4.6.

            В основной надписи наименование установки указывают полностью.

            Пример — Установка подпиточных насосов К.8.

            9.12 Примеры выполнения схемы, плана и разреза приведены на рисунках Г.1—Г.6 (приложение Г).

            10 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

            10.1 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий (далее — эскизные чертежи) выполняют по ГОСТ 21.114 с учетом требований настоящего стандарта.

            10.2 Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении нетиповые изделия (конструкции), устройства, монтажные блоки (кроме тепломеханического оборудования индивидуального изготовления), элементы воздуховодов (газоходов), опорные конструкции и конструкции креплений трубопроводов, воздуховодов (газоходов), тепломеханического оборудования и связанных с ними обслуживающих площадок и др., предусмотренные основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ, а при отсутствии их серийного производства — типовых чертежей (документации массового применения), стандартов или других документов на эти изделия.

            * В Российской Федерации применяют форму 7 в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

            10.3 Эскизный чертеж определяет исходную конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации.

            10.4 В наименовании нетипового изделия указывают буквенно-цифровое обозначение в пределах каждого вида нетипового изделия и, при необходимости, в скобках позиционное обозначение, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ, по 4.6.

            Пример — Блок теплообменников БТ1 (К8.3).

            10.5 Наименования составных частей нетипового изделия на эскизном чертеже указывают в таблице, размещаемой, как правило, на том же листе, что и изображение изделия. На полках линий-выносок указывают номера позиций составных частей нетипового изделия, включенных в таблицу.

            Таблицу выполняют по форме 7 ГОСТ 21.101 1 . Графу «Масса ед. кг», как правило, не заполняют. Ориентировочную массу нетипового изделия приводят в конце таблицы.

            11 Спецификация оборудования, изделий и материалов

            11.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее — спецификация)

            выполняют по ГОСТ 21.110с учетом требований настоящего стандарта.

            11.2 Спецификацию составляют по разделам:

            — «Изделия и материалы».

            Наименование каждого раздела записывают в виде заголовка в графе «Наименование и техническая характеристика» и подчеркивают.

            В раздел «Оборудование» включают тепломеханическое оборудование, установки (блоки), воздуховоды и газоходы, указанные на планах и разрезах чертежей расположения оборудования.

            Для оборудования, установок (блоков), воздуховодов и газоходов в графе «Поз.» спецификации указывают позиционное обозначение (марку) по 4.6.

            В раздел «Изделия и материалы» включают арматуру (в т ч. регулирующие клапаны), закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройства, трубопроводы всех диаметров, теплоизоляционные конструкции, а также материалы, предусмотренные основным комплектом рабочих чертежей. Для изделий и материалов в графе «Наименование и техническая характеристика» спецификации перед их наименованием указывают порядковый номер записи изделия (материала) в спецификации в пределах раздела.

            11.3 В спецификацию оборудование, изделия и материалы записывают по группам в такой последовательности:

            в разделе «Оборудование»:

            — тепломеханическое оборудование, установки (блоки),

            в разделе «Изделия и материалы»:

            — трубопроводы всех диаметров,

            11.4 В спецификации принимают следующие единицы измерений:

            — оборудование, установки (блоки), воздуховоды, газоходы, арматура, закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройства — шт.;

            — материалы изоляционные — м 3 ;

            — материалы покрытия и защиты — м 2 ;

            — другие материалы — кг.

            12 Опросные листы и габаритные чертежи

            12.1 Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными заводов — изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием «Опросные листы».

            Выпуску «Опросные листы» присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначения основного комплекта рабочих чертежей марки ТМ и через точку шифра «ОЛ ». Обозначение указывают на титульном листе выпуска опросных листов.

            12.2 После титульного листа выпуска опросных листов помещают содержание. Содержание выполняют по форме 2 ГОСТ 21.101 2 . Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска опросных листов и через дефис шифра «С».

            Листы содержания оформляют основной надписью. На первом листе «Содержания» основную надпись выполняют по форме 5 ГОСТ 21.101 3 и на последующих листах — по форме 6 ГОСТ 21.101 4 . В графе 5 основной надписи указывают «содержание».

            В графах содержания (форма 2 ГОСТ 21.101 2 ) указывают:

            — в графе «Обозначение» — обозначение или порядковый номер опросного листа (габаритного

            — в графе «Наименование» — наименование опросного листа (габаритного чертежа) в полном соответствии с наименованием, указанным на опросном листе (габаритном чертеже);

            — в графе «Примечание» — сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи).

            12.3 В наименовании опросного листа (габаритного чертежа) указывают обозначение или порядковый номер в пределах выпуска и, при необходимости, в скобках позиционное обозначение, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ.

            12.4 Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом дополнительных требований настоящего стандарта.

            Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят самостоятельно в пределах каждого опросного листа (габаритного чертежа).

            Сведении об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи), приводят в графе «Примечание» содержания выпуска опросных листов.

            Таблицу регистрации изменений (форма 10 ГОСТ 21.101 2 4 ) не выполняют.

            12.5 Выпуск опросных листов записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов, входящей вобщие данные по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ.

            1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

            Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации тепломеханических решений отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных.

            2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

            В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

            ГОСТ 21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации

            ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

            ГОСТ 21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

            ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

            ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

            ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

            3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            3.1 Рабочую документацию тепломеханических решений котельных выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

            3.2 В состав рабочей документации тепломеханических решений котельных включают:

            — рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ‘ I ‘ M );

            — эскизные чертежи, общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее — эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий) по ГОСТ 21.114;

            — спецификацию оборудования, изделий и материален по ГОСТ 21.110;

            — опросные листы и габаритные чертежи.*

            * Выполняют при необходимости

            3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТМ включают:

            — общие данные по рабочим чертежам;

            — чертежи (планы и разрезы) расположения оборудования;

            — чертежи (планы и разрезы) расположения трубопроводов;

            — чертежи (планы, разрезы и схемы) тепломеханических установок.

            3.4 Для трубопроводов принимают буквенно-цифровые обозначения по ГОСТ 21.205, а также приведенные в таблице 1.

            1 Трубопровод питательной воды

            2 Трубопровод непрерывной продукции

            3 Трубопровод периодической продукции

            4 Трубопровод подпиточной воды

            5 Трубопровод дренажный напорный

            6 Трубопровод дренажный безнапорный

            7 Трубопровод атмосферный

            8 Трубопровод паровоздушной смеси

            Примечание — При наличии в чертежах нескольких одноименных (одного вида) трубопроводов, каждый из которых требуется выделить, им присваивают обозначения, состоящие из буквенно-цифрового обозначения, приведенного в таблице, с добавлением порядкового номера трубопровода, отделяя их точкой.

            3.5 Обозначение диаметра трубопровода наносят на полке линии-выноски в соответствии с рисунком 1а.

            В том случае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое обозначение трубопровода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-выноски в соответствии с рисунком 1б.

            Обозначение диаметра трубопровода на схемах допускается указывать непосредственно над изображением трубопровода в соответствии с рисунком 1в.

            3.6 Тепломеханическое оборудование, установки (блоки), воздуховоды и газоходы обозначают маркой «К» с добавлением порядкового номера в пределах марки.

            ПРИМЕР — К1; К2; К2.1; К2.2; К2.3

            3.7 Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах приведены в таблице 2.

            1 Планы и разрезы чертежей расположения оборудования и трубопроводов

            2 Планы и разрезы чертежей установок

            3 Схемы в аксонометрической проекции

            4 Фрагменты планов и разрезов чертежей расположения оборудования и трубопроводов

            6 Узлы при детальном изображении

            7 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

            4 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

            4.1 В состав общих данных по рабочим чертежам марки ТМ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.101, включают:

            — основные показатели по рабочим чертежам марки ТМ — в таблице по форме 1. Допускается, при необходимости, предусматривать в таблице дополнительные графы;

            — ведомость техномонтажную — по форме 1 ГОСТ 21.405.

            Ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ 21.101, в составе общих данных по рабочим чертежам марки ТМ не выполняют.

            4.2 В общих указаниях, которые входят в состав общих данных по рабочим чертежам марки ТМ, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:

            — характеристики установок (блоков);

            — расчетные параметры наружною воздуха;

            — данные о транспортируемой среде (наименование, расход, параметры);

            — требования к изготовлению, монтажу, испытанию, антикоррозионной защите и тепловой изоляции трубопроводов, воздуховодов и газоходов;

            — особые требования к установкам (взрывобезопасность, кислотостойкость и др.).

            5 ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

            5.1 На планах и разрезах чертежей расположения оборудования наносят и указывают:

            — отметки чистых полов этажей и основных площадок;

            — размерные привязки оборудования, установок (блоков) к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения);

            — позиционные обозначения (марки) оборудования, установок (блоков), воздуховодов (газоходов) на полке линии-выноски.

            На планах, кроме, того, указывают наименования помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5 ´ 8 мм), а на разрезах — отметки уровней основных элементов оборудования, установок (блоков). Допускается наименования помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений по форме 2 ГОСТ 21.501.

            Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования приведены и приложении А.

            Строительные конструкции на планах, разрезах и их фрагментах изображают тонкой линией.

            5.4 В чертежах тепломеханических решений котельных наименования планов, разрезов и их фрагментов выполняют по правилам, предусмотренным ГОСТ 21.101.

            При наличии двух и более планов на разных уровнях в пределах этажа в наименованиях планов указывают обозначение плоскости горизонтального разреза.

            ПРИМЕР — План 3-3

            ПРИМЕР — План на отм. 0,000 между осями 1-8 и А-Д

            5.5 Наименования планов и разрезов чертежей расположения оборудования в основной надписи указывают полностью.

            ПРИМЕР — Расположение оборудования. План на отм. 0,000. Разрез 1-1

            6 СХЕМА ТЕПЛОВАЯ

            6.1 Тепловую схему (далее — схема) выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение оборудования и трубопроводов учитывают приближенно.

            6.2 Оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства на схеме указывают условными графическими обозначениями. При необходимости, оборудование на схеме изображают упрощенными внешними очертаниями.

            Оборудование, а также трубопроводы, арматуру и другие устройства, поставляемые комплектно с оборудованием или существующие, изображают сплошной тонкой линией.

            6.4 На схеме наносят и указывают:

            — оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства;

            — буквенно-цифровые обозначения трубопроводов, как правило, в разрывах линий трубопроводов;

            — позиционные обозначения (марки) оборудования;

            — диаметры и тип специальной арматуры, при необходимости (стальной, с электроприводом и др.);

            — направление потока транспортируемой среды. Допускается указывать на схеме границу проектирования (поставки).

            Пример выполнения схемы приведен в приложении Б.

            При большой протяженности и/или сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами.

            — отметки уровня осей трубопроводов;

            — размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов).

            ПРИМЕР — Схема тепловая

            7 ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

            7.1 На планах и разрезах чертежей расположения трубопроводов наносят и указывают:

            — координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;

            — оборудование, установки (блоки);

            — размерные привязки оборудования, установок (блоков), трубопроводов, опор (креплений) и компенсаторов к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения);

            — позиционные обозначения (марки) оборудования, установок (блоков);

            — позиционные обозначения арматуры, закладных конструкций, опор (креплений) трубопроводов и других устройств;

            — обозначение уклона трубопровода;

            — длину прямого участка трубопровода при наличии сужающего устройства.

            На разрезах, кроме того, указывают отметки уровней осей трубопроводов.

            Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения трубопроводов приведены в приложении В.

            7.3 На планах, разрезах и их фрагментах трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают толстой основной линией, оборудование, установки (блоки) и строительные конструкции — тонкой линией.

            7.4 Трубопроводы, арматуру и другие устройства на планах, разрезах и их фрагментах изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода.

            Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями.

            При выполнении трубопровода упрощенно двумя линиями арматуру и другие устройства изображают также упрощенно с учетом их габаритных размеров.

            Опоры (крепления) трубопровода, как правило, на планах и разрезах указывают условными графическими обозначениями.

            7.5 Чертежи (планы, разрезы и их фрагменты и узлы) расположения трубопроводов выполняют, как правило, на группу трубопроводов.

            ПРИМЕР — Основные трубопроводы

            При малой насыщенности изображений следует совмещать планы и разрезы отдельных групп трубопроводов.

            При большой насыщенности изображений допускается выполнять чертежи (планы, разрезы и их фрагменты и узлы) расположении для каждого трубопровода, имеющего самостоятельное буквенно-цифровое обозначение.

            7.6 К чертежам расположения трубопроводов, как правило, составляют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101. При необходимости спецификацию составляют по форме 8 ГОСТ 21.101 с учетом каждого трубопровода, имеющего самостоятельное обозначение.

            Спецификацию помещают, как правило, на листе, где изображены планы чертежей расположения трубопроводов. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.

            7.7 В спецификацию к чертежам расположения трубопроводов включают арматуру, закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройства, а также трубопроводы по каждому диаметру.

            — в графе «Поз.» — позиционное обозначение изделия (порядковый номер записи изделия в спецификацию). Для трубопроводов графу, как правило, не заполняют;

            — в графе «Обозначение» — обозначение документа на изделие (стандарта, технических условий, типового чертежа, эскизного чертежа общего вида нетипового изделия и др.);

            — в графе «Наименование» — наименование изделия в соответствии с документом на изделие;

            — в графе «Кол.» — количество изделий (трубопроводов);

            — в графе «Масса ед. кг.» — массу одного изделия;

            — в графе «Примечание» — единицы измерения, относительную площадь сужающего устройства и другие дополнительные сведения.

            7.9 В спецификации к чертежам расположения трубопроводов изделия записывают по группам в следующей последовательности:

            — трубопроводы по каждому диаметру.

            7.10 Наименования планов и разрезов чертежей расположения трубопроводов принимают по 5.4.

            В основной надписи наименование планов и разрезов указывают полностью.

            1 Расположение трубопроводов. План на отм. 0,000.

            2 Расположение основных трубопроводов. План на отм. 0,000.

            3 Расположение питательного трубопровода. План на отм. 0,000.

            8 ЧЕРТЕЖИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

            8.1 Чертежи тепломеханических установок, в т.ч. блоков (далее — чертежи установок) следует выполнять при наличии в установке двух и более составных частей (элементов установки), необходимости показа способов крепления составных частей установки между собой или к опорным конструкциям, отсутствии типовых монтажных чертежей или монтажных чертежей завода-изготовителя. В остальных случаях чертежи установок не выполняют.

            8.3 На планах и разрезах чертежей установок наносят и указывают:

            — координационные оси здания (сооружении) и расстояния между ними;

            — отметки чистых полов этажей (площадок);

            — размерные привязки установок к координационным осям или к элементам конструкций здания (сооружения);

            — основные размеры и отметки уровней элементов установок;

            — длину прямого участка трубопровода при наличии сужающего устройства;

            — буквенно-цифровые обозначения трубопроводов;

            — позиционные обозначения оборудования, арматуры, закладных конструкций и других устройств.

            8.4. Схемы установок выполняют в соответствии с разделом 6. На схемах установок указывают позиционные обозначения оборудования, арматуры, закладных конструкций и других устройств.

            8.5 На планах, разрезах и узлах чертежей установок оборудование, конструкции установок, трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают толстой основной линией, строительные конструкции — тонкой линией.

            Воздуховоды (газоходы), расположенные над установкой, на планах, в необходимых случаях, изображают утолщенной штрихпунктирной линией (наложенная проекция).

            Примеры выполнения плана, разреза и схемы чертежей установок приведены в приложении Г.

            8.9 В графе «Поз.» указывают позиционное обозначение изделия (порядковый номер записи изделия в спецификацию) в пределах марки установки.

            1. Для марки «К2» при выполнении на листе или группе листов одной установки в графе «Поз.» указывают: «1, 2, 3 и т.д.».

            2 Для марки «К2» при выполнении на листе или группе листов двух и более установок в графе «Поз.» указывают: «2.1, 2.2, 2.3 и т.д.»

            Для трубопроводов графу, как правило, не заполняют.

            В графе «Наименование» для каждой установки записывают буквенно-цифровое обозначение по 3.6 в виде заголовка и подчеркивают.

            8.10 В спецификации изделия записывают по группам в следующей последовательности:

            8.11 В наименованиях установок указывают буквенно-цифровые обозначения установок по 3.6.

            8 основной надписи наименование установки указывают полностью.

            ПРИМЕР — Установка подпиточных насосов К8

            9 ЭСКИЗНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ НЕТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

            9.1 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий (далее — эскизные чертежи) выполняют по ГОСТ 21.114 с учетом требований настоящего стандарта.

            9.2 Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении нетиповые изделия (конструкции, устройства, монтажные блоки (кроме тепломеханического оборудования индивидуального изготовления), элементы воздуховодов (газоходов), опорные конструкции и конструкции креплений трубопроводов, воздуховодов (газоходов), тепломеханического оборудования и связанных с ними обслуживающих площадок и др.), предусмотренные основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ, при отсутствии их серийного производства, типовых чертежей (документации массового применения), стандартов или других документов на эти изделия.

            9.3 Эскизный чертеж определяет исходную конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации.

            9.4 В наименовании нетипового изделия указывают буквенно-цифровое обозначение в пределах каждого вида нетипового изделия и, при необходимости, в скобках позиционное обозначение, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ, по 3.6.

            ПРИМЕР — Блок теплообменников БТ1 (К8.3)

            9.5 Наименования составных частей нетипового изделия на эскизном чертеже указывают в таблице, размещаемой, как правило, на том же листе, что и изображение изделия. На полках линий-выносок указывают номера позиций составных частей нетипового изделия, включенных в таблицу.

            Таблицу выполняют по форме 7 ГОСТ 21.101. Графу «Масса ед. кг», как правило, не заполняют. Ориентировочную массу нетипового изделия приводят в конце таблицы.

            10 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

            10.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее — Спецификация) выполняют по ГОСТ 21.110 с учетом требований настоящего стандарта.

            10.2 Спецификацию составляют по разделам:

            — изделия и материалы.

            Наименование каждого раздела записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.

            В раздел «Оборудование» включают тепломеханическое оборудование, установки (блоки), воздуховоды и газоходы, указанные на планах и разрезах чертежей расположения оборудования.

            Для оборудования, установок (блоков), воздуховодов и газоходов в графе 1 Спецификации указывают позиционное обозначение (марку) по 3.6.

            В раздел «Изделия и материалы» включают арматуру (в т. ч. клапаны регулирующие), закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройства, трубопроводы по каждому диаметру, конструкции теплоизоляционные, а также материалы, предусмотренные основным комплектом рабочих чертежей. Для изделий и материалов в графе 2 Спецификации перед их наименованиями указывают порядковый номер записи изделия (материала) в Спецификации в пределах раздела.

            10.3 В Спецификацию оборудование, изделия и материалы записывают по группам в следующей последовательности:

            в разделе «Оборудование»:

            — тепломеханическое оборудование, установки (блоки);

            в разделе «Изделия и материалы»:

            — трубопроводы по каждому диаметру;

            Элементы трубопроводов (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.

            10.4 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:

            — оборудование, установки (блоки), воздуховоды, газоходы, арматура, закладные конструкции, опоры (крепления) трубопроводов и другие устройств — шт.;

            — материалы изоляционные — м 3 ;

            — материалы покрытий и защиты — м 2 ;

            — другие материалы — кг.

            11 ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ И ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

            11.1 Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием «‘Опросные листы».

            Выпуску «Опросные листы» присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначения основного комплекта рабочих чертежей марки ТМ и через точку шифра «ОЛ». Обозначение указывают на титульном листе выпуска опросных листов.

            11.2 После титульного листа выпуска опросных листов помещают содержание.

            Содержание выполняют по форме 2 ГОСТ 21.101. Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска опросных листов и шифра “ С ” .

            Листы содержания оформляют основной надписью. На первом листе содержания основную надпись выполняют по форме 5 ГОСТ 21.101 и на последующих листах — по форме 6 ГОСТ 21.101. В графе 5 основной надписи указывают «Содержание».

            В графах содержания (форма 2 ГОСТ 21.101) указывают:

            — в графе «Обозначение» — обозначение или порядковый номер опросного листа (габаритного чертежа);

            — в графе «Наименование» — наименование опросного листа (габаритного чертежа) в полном соответствии с наименованием, указанным на опросном листе (габаритном чертеже);

            — в графе «Примечание» — сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи).

            11.3 В наименовании опросного листа (габаритного чертежа) указывают обозначение или порядковый номер в пределах выпуска и, при необходимости, в скобках позиционное обозначение, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ.

            11.4 Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом дополнительных требований настоящего стандарта.

            Сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи), приводят в графе «Примечание» содержания выпуска опросных листов.

            Таблицу регистрации изменений (форма 10 ГОСТ 21.101) не выполняют.

            11.5 Выпуск опросных листов записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов, входящей в общие данные по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ.

            Форма 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ТМ

            ПРИЛОЖЕНИЕ А

            Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования

            ПРИЛОЖЕНИЕ Б

            Пример выполнения схемы

            ПРИЛОЖЕНИЕ В

            Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения трубопроводов

            ПРИЛОЖЕНИЕ Г

            Примеры выполнения плана, разреза и схемы чертежей установок

            Ключевые слова: рабочая документация тепломеханических решений котельных, состав и правила оформления

            Популярное:

            • Попова 10 екатеринбург нотариус Нотариус Головин А.И. +7 (343) 376‒55‒69 Показать телефон +7 (343) 376‒69‒23 Расчет по картам Во вкладке Рекомендованные находятся отзывы только от опытных авторов 1 4 Да капец какой то. 2 недели тянули, просили дополнительные […]
            • Страховка для яхт Страхование яхт Во избежание возможных финансовых рисков, связанных с владением яхты, мы настоятельно рекомендуем застраховать вашу яхту. Компания Nordmarine имеет опыт работы с отечественными и зарубежными страховыми продуктами, […]
            • Статистика разводов в 2014 году Динамика браков и разводов в России Социологические науки Галимова Ирина Вазиховна , Башкирский государственный аграрный университет Похожие материалы Семья как социальный институт не только обеспечивает стабильность общества, но […]
            • Ликвидация офиса распродажа Распродажа офисной мебели уже стартовала На правах рекламы В связи с ликвидацией склада компания "Офисная мебель недорого" начала распродажу офисной мебели по ценам, на 35 % ниже рыночных. На данный момент клиенты производственной […]
            • Правила многочлена Сложение и вычитание многочленов При сложении и вычитании многочленов важно уметь использовать правила раскрытия скобок. Рассмотрим два случая раскрытия скобок: когда перед скобками стоит знак «+»; когда перед скобками стоит знак […]
            • Справка о возврате налога Документы для вычета на лечение Какие документы необходимы для возврата НДФЛ на лечение? Как только вы узнали про вычет на лечение и захотели его получить, сразу же встает вопрос: что для этого нужно сделать? Какие документы приносить в […]
            • Ставка налога на прибыль википедия Как рассчитать налог на прибыль Актуально на: 4 октября 2017 г. По общему правилу организации, применяющие общий режим налогообложения, по итогам отчетных периодов, а также по итогам года должны производить расчет налога на прибыль (п. 2 […]
            • Заявление на отгул донору Делопроизводство Положен ли отгул за сдачу крови? Работающих лиц, желающих стать донорами в 2018 году, интересует, можно ли получить отгул для сдачи крови и что рекомендуется сделать для оформления соответствующего заявления. Дорогие […]