Правила вживання м’якого знаку

Правила вживання м’якого знаку

Зверніть увагу!

Теми для обговорення

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки [й + а; й + у; й + е; й + і], для позначення роздільної вимови твердих приголосних у таких випадках:

1. Після б, п, в, м, ф: б’є, в’ється, в’ялий, п’ють, м’ятний, солов’ї, кав’ярня, полум’яний, пам’ять, Прип’ять, торф’яний.

2. Після твердого р у кінці складу: пір’я, сузір’я, матір’ю, бур’ян, у Причорномор’ї.

3. Після к в імені Лук’ян і похідних від нього словах: Лук’яненко, Лук’янівка, Лук’янов.

4. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їхати, з’ясувати, об’єднаний, під’їзд, возз’єднання, між’ярусний, пів’яблука, дит’ясла.

Апостроф не ставиться перед я, ю, є:

1. Після б, п, в, м, ф, якщо перед ним стоїть приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, морквяний, святкувати, тьмяний, цвях, свято, духмяний, але черв’як, верб’я, торф’яний.

2. Після р на початку складу (я, ю, є позначають м’якість звука [р]): буря, буряк, борються, гарячий, дрючок, крюк, моряк, рябий, рясний, рятувати, Рєпін.

М’який знак пишеться:

1. Після букв д, т, з, с, ц, л, н у кінці та в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні звуки: молодь, біль, колись, донька, батько;

2. У середині складу перед о: льотчик, сьомий, тьохкати;

3. У прикметникових суфіксах -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий) : український, ткацький, ризький;

4. Після букви н у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк_, -ісіньк-, -юсіньк-: серденько, тихесенький, малюсінький, повнісінькій;

5. У буквосполученнях льц, ньц, ньч, льч, що походять із льк, ньк: ляльці, ляльчин (лялька); доньці, доньчин (донька);

6. Після букви л перед буквами, що позначають м’які приголосні звуки: рибальський, сільський.

М’який знак не пишеться:

1. Після букв, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, плач, сімсот;

2. Після р у кінці слова та складу: бібліотекар, календар (але Горький);

3. Між двома однаковими буквами, що позначають м’які подовжені приголосні: знання, стаття;

4. Між двома м’якими приголосними — м’якість першого з них виникає як результат впливу наступного м’якого приголосного: ніжність, майбутнє;

5. У буквосполученнях лц, нц, лч, нч, які походять від лк, нк: матінці (матінка), рибалці (рибалка);

6. Після н перед шиплячими та суфіксами -ськ(ий), -ств(о) : менший, тонший, громадянство.

Примітка! Якщо знак м’якшення вживається в початковій формі слова, то він зберігається й в усіх інших формах, а також у похідних словах незалежно від характеру подальшого приголосного: різьба — різьбар, тьма -тьмяний.

Матеріал з сайту: vk.com

Віповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції сайту «Освітній портал» може не співпадати з думкою авторів публікації.

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.

Для отримання статей поштою Ви маєте зареєструватись
та налаштувати параметри розсилки в персональному акаунті.

Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2018рр.

1) після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова, складу, середині складу перед о:

вісь, виходьте, виносьте, Грицько, дзьоб, тьохкати і т.д.

кобзар, вірте, ставте, ознайомте та ін.

2) у словах із закінченнями зький, ський, цький, зькість, ськість, цькість та їх похідних; еньк, оньк, іньк:

Донецький, близькість, рученька, голівонька, тонюсінький

4) між подовженими м’якими приголосними:

волосся, гіллястий, сіллю

5) у більшості слів після н перед ж, ч, ш, щ та суфіксами – ство, ськ (ий):

Інженер, зменшити, тонший, Уманщина, кінчик, камінчик, волинський, українство

6) Після л перед суфіксами – ченко, -чук, — чишин:

6) після д, н, т перед суфіксами –ченко, чук, -чишин:

безбатченко, Панченко, Федченко, Степанчук, Федчишин

7) У словах різьбяр, тьмяний та їх похідних: різьблення, тьмяно та ін.; у відмінках слів, які в називному відмінку пишуться з м’яким знаком:

Дівчиноньці (бо дівчинонька), редьці (бо редька), на письмі (бо письмо)

8) після л у суфіксах алн(о), илн(о):

Держално, пужално, ціпилно

9) у словах іншомовного походження перед сполученням йо після м’яких л, с, н:

Мільйон, батальйон, лосьйон, каньйон

9) Перед сполученням йо після літери р, б, п, в, м, ф:

курйоз, серйозний, Воробйов, Соловйов

Вживання м’якого знака. Вправи

Вживання м’якого знака. Вправи

1. Зробіть звуковий запис слів. Поясніть, у чому полягає різниця між словами у першому та другому рядках.

 • Раса, сад, лада, лан, суди, стан, раба, син, знати, зліз.
 • Ряса, сядь, ляда, лань, сюди, стань, ряба, синь, зняти, злізь.
 • 2. Перепишіть речення; на місці крапок, де треба, вставте пропуще­ні букви. Поясніть правила вживання м’якого знака.

  1. Новий директор пос..лився при школі у двох маленьких кімнатах. Сухомлинс..кий вставав рано і, щоб не розбудити дру­жину й малих дітей, навшпин..ках виходив з квартири. 2. З ба­гат..ма вчителями він був знайомий, та за д..ні спіл..ної роботи вони ще біл..ше здружили.. . 3. Слухаєш.. Василя Ол..ксандровича на педраді і дивуєш..ся: н..вже у н..го вистачит.. терпцю? 4. Відчу..я краси слова облагороджує духовний с..віт людини ще в ран..ому дитинстві. У ц..ому відчут..і — одно з дж..рел людс..­кої культури. 5. Питан..я, що стояло с..огод..ні на повістці ден..ій, було дуже важливе. 6. Сухомлинс..кий знав педагогічні праці Комен..с..кого так само, як мат..рин..с..кі пiс..ні. (З тв. І. Цюпи)

  3. Перекладіть слова українською мовою. З’ясуйте вживання м’я­кого знака.

  Барельеф, безземелье, белорусский, вольнодумец, Горький, га­зель, греческий, доброволец, древнеписьменный, жизненность, западноказахстанский, Зелинский, импульсный, йеменский, кабель­щик, ремень, лежень, мультипликатор, миллион, навьючить, павильон, прядильщица, спектакль, углевод.

  4. Перепишіть, замість крапок поставте, де потрібно, м’який знак і поясніть правопис кожного слова.

  Тон..ший, мен..ший, молот..ба, с..огодні, бо­рот..ба, сіл..с..кий, п’ят..десят. вісім..десят. лі­кар. батал..йон, Хар..ків, кріз. Гор..кий, тр..ох, п’ят..ох, піс..ня, т..мяний, чебрец. на таріл..ці, Натал..ці.

  5. Поставте, де потрібно, м’який знак або апостроф. Слова впишіть у три колонки: у першу — з м’яким знаком, у другу — з апострофом, у третю — без м’якого знака і апострофа. Поясніть правопис і значення цих слів.

  Авен..ю, ал..янс, ател..є, барел..єф, батал..йон, бл..юз, б..юро, вал..юта, вар..єте, В..єтнам, дос..є, д..юшес, кс..ондз, кур..йоз, к..ювет, л..юкс, мад..яр, медал..йон, мезал..янс, міл..йонер, модел..єр, Мол..єр, м..юзик-хол, н..юанс, Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, рант..є, Севіл..я, фаміль..ярний, фокстер..єр, ф..юзеляж, Х..юстон, шансон..є, шам­пін..йон.

  6. Випишіть слова, у яких є орфограма «Правопис м’якого знака». Поясніть правопис.

  За монастирськими мурами починало сутеніти. У низькій тісній келії з одним підсліпуватим віконцем було зовсім темно. Кирилко вивів ще кілька букв, витер гусяче перо об густу русяву копичку волосся. Воно забране ремінцем, щоб пасма на очі не спадали. Якусь мить він помилувався написаним і побіг до Трохима по свічку.

  До переписування справжніх великих книг Кирилка ще не допускають. Але старається хлопець, аж язика висунув, аж крапельки поту зарясніли на обличчі (За Н. Матвійчуком).

  7. Запишіть, розподіляючи слова на два стовпчики (з м’яким знаком і без нього).

  Барабан..щик, дон..ці, сопіл..ці, рибал..ці, гал..мувати, корін..ці, ц..вірі..кати, мен..ше, т..мяний, біл..ше, змагают..ся, дон..чин, сіл..с..кий, облич. річ. Гадяч. піч. різ..бяр, камін..чик, стан..те, шіст..ма, Хар..ків, Ведмед..чук, Ковал..чук, Уман..щина.

  8. Наведені слова запишіть українською мовою, згрупуйте їх за правилами вживання м’якого знака та апострофа.

  Бильярд, бульвар, бюджет, бюллетень, гильотина, гравюра, дебют, дюйм, интервью, интерьер, инъекция, кабальєро, каньон, карьера, колье, компаньон, конфе­рансье, курьер, меню, миллиардер, Ньютон, премьера, пьедестал, Уэльс.

  Правила вживання м’якого знака

  М’який знак в українські мові використовують для пом’якшення звуків. М’якість приголосних звуків на письмі передається:

 • спеціальною літерою Ь (м’яким знаком);
 • йотованими буквами я, ю, є, ї , де перший звуковий елемент [й] пом’якшує попередній приголосний: ляля, няня, люд, сяду; наступним голосним звуком [i]: тінь, пісня, зірка, сіно, ніс.

М’який знак пишемо:
1) після букв д, т, з, с, ц, дз, л, н наприкінці слова чи складу, якщо ці букви передають м’які звуки: сядь, донька, суть, злізь, вісь, ґедзь, мідь, швець, жнець, гляньте, різьба;
2) після м’яких приголосних перед о: льон, трьох, сьомий, сьогодні, дзьоб, синього;
3) у суфіксах –ськ-, -зьк-, -цьк-, -ськість-, – зькість, -цькість, -ськи, – зьки, -цьки: український, європейський, козацький, запорізький, ризький, паризький, чеський, французький, близький, людський, по-французьки, по- французькому;
4) у суфіксах –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -оньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: легенько, голівонька, рученька, самісінька, малюсінька;
5) після м’якого звука [л] перед наступним м’яким: учительський, стільця, пальці, їдальня, читальня;
6) у формах родового відмінка множини іменників жіночого роду: пісень, робітниць, учениць;
7) у дієслівних формах наказового способу: стань, винось, виходь; станьте, виносьте, виходьте;
8) у дієслівних формах 3-ї особи однини та множини дійсного способу: стоїть, спить, стоять, читають, пишуть, думають, складають.

М’який знак не пишемо:
1) після букв, які позначають губні та шиплячі звуки: степ, голуб, кров, сім, вісім, любов, ніж, піч, ідеш;
2) після р у кінці складу: кобзар, товар, писар, Харків (виняток Горький);
3) між приголосними, якщо перший пом’якшується під впливом другого: сонця, пісня, радість, якість, кінця;
4) після н перед ж, ч, ш, щ: тонший, менший, інший, кінчик.

Перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими приголосни­ми м’який знак вживаємо лише в таких випадках:

 • для позначення м’якого л’: їдальня, сільський, пальці, біль­ший, Гальченко, Михальчук;
 • у непрямих відмінках та в присвійних прикметниках, якшо м’який знак є в початковій формі: скринька — в скриньці, Кузьма — Кузьмі; кицька — кицьці, кицьчин; нянька — нянь­ці, няньчин; Зінька — Зіньці, Зіньчин; Ориська — Орисьці, Орисьчин (але: казка — у казці, землянка — в землянці, Матилинці, маланчин); а також у формах наказового способу дієслів: візьми — візьмімо, візьміть;
 • у дієсловах на -ться, а також в інших дієслівних формах перед -ся (-сь), якщо м’який знак є у формі без -ся: об­говорюється, відзначається, звертаються, ставляться, стань — станься, піднось — підносься, підводь — підводься (але: підніс — піднісся, ріс — розрісся);
 • ВИНЯТОК: тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати.

  В іншомовних словах м’який знак пишеться після зубних також перед й, я, ю, є, ї та в інших випадках відповідно до літературної вимови: мільйон, павільйон, компаньйон, браконьєр, портьєра, ательє, пасьянс, Нью-Йорк, Танганьїка, Лавуазьє, Люсьєн, Дьяконов, Третьяков, Касьянов, Ананьїн, асфальт, фільм, бюлетень (але: мадяр, нюанс, дюна, тюбик, люкс, Цюрих, Аляска; а також не після зубних: Бйорнсон, Ж’єн, Х’юстон, бар’єр).

  В українських власних назвах м’який знак перед я не ста­виться: Наталя, Тетяна, Уляна, Омелян, Касян, Севастян, Дяченко, Касяненко, Третяк.

  Вживання м’якого знака

  М’який знак вживається для позначення м’якості приголосних.

  М’який знак ставиться лише після букв, що позначають зубні (д, т, з, с, ц, л, н), якщо ці приголосні вимовляються м’яко: кінець, поршень, коли-небудь, ткацький, близько, просьба, бадьорий, тіньовий, спрацьований. Зокрема м’який знак пишеться:

  — у суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-: поліський, волинський, військо, людськість, по-товариському, по-українському, зайчисько, Луцьк, Донецьк, донецький, криворізький; у суфіксах -еньк-, -оньк-, -іньк-: рученьки, гарненький, голівонька, свіжісінький.

  — Після р м’який знак пишеться тільки перед о: трьох, чотирьом, забрьоханий; а також у слові Горький (хоч вимовляється [горкий]).

  — Після інших букв та після р в інших випадках м’який знак не ставиться: голуб, кров, верф, ніч, подорож, тепер, обличчя — облич, десятиріччя — десятиріч, буря — бур, зоря — зір, тюрма, Харків.

  — М’який знак не ставиться перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими приголосними: цвях, кузня, дзвякнути, кінський (хоч кінь), прип ‘ятський (хоч Прип ‘ять), бершадський (хоч Бершадь), уманський, Уманщина (хоч Умань), промінчик (хоч промінь), безбатченко (хоч батько), Федченко (хоч Федько), Зінченко (хоч Зінько), менший, тонший.

  Перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими приголосни­ми м’який знак вживається лише в таких випадках:

  — для позначення м’якого л’: їдальня, сільський, пальці, біль­ший, Гальченко, Михальчук;

  — у непрямих відмінках та в присвійних прикметниках, якшо м’який знак є в початковій формі: скринька — в скриньці, Кузьма — Кузьмі; кицька — кицьці, кицьчин; нянька — нянь­ці, няньчин; Зінька — Зіньці, Зіньчин; Ориська — Орисьці, Орисьчин (але: казка — у казці, землянка — в землянці, Матилинці, маланчин); а також у формах наказового способу дієслів: візьми — візьмімо, візьміть;

  — у дієсловах на -ться, а також в інших дієслівних формах перед -ся (-сь), якщо м’який знак є у формі без -ся: об­говорюється, відзначається, звертаються, ставляться, стань — станься, піднось — підносься, підводь — підводься (але: підніс — піднісся, ріс — розрісся);

  як виняток, у словах тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати.

  В іншомовних словах м’який знак пишеться після зубних також перед й, я, ю, є, ї та в інших випадках відповідно до літературної вимови: мільйон, павільйон, компаньйон, браконьєр, портьєра, ательє, пасьянс, Нью-Йорк, Танганьїка, Лавуазьє, Люсьєн, Дьяконов, Третьяков, Касьянов, Ананьїн, асфальт, фільм, бюлетень (але: мадяр, нюанс, дюна, тюбик, люкс, Цюрих, Аляска; а також не після зубних: Бйорнсон, Ж’єн, Х’юстон, бар’єр).

  В українських власних назвах м’який знак перед я не ста­виться: Наталя, Тетяна, Уляна, Омелян, Касян, Севастян, Дя-ченко, Касяненко, Третяк.

  Слов’янські власні назви прикметникового походження оформляються як українські прикметники і суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк- пишуться з м’яким знаком (перед цими суфіксами м’який знак вживається тільки після л): Смирненський, Ра-ковський, Конеський, Црнянський, Запеський, Яблонський, Ко-менський, Тайовський, Варт-Цішинський, Красицький, Полоць­кий, Завадзький, Джальський, Пшибильський.

  Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

  Правила вживання м’якого знака в українській мові

  Таблиця, що допоможе вам легко запам’ятати правила вживання “ь” (м’якого знака) в українській мові. Всього декілька нескладних правил допоможуть вам позбутися багатьох потенційних помилок

  Ь пишеться

  Ь не пишеться

  4. У буквосполученнях льк-, –льч-, –льц-, –ньк-, –ньч-, –ньц-: лялька ляльчин ляльці, ненька неньчин неньці.

  4. Після н, л у буквосполу­ченнях

  лк-, –лч-, –лц-, –нк-, нч-, –нц– : Наталка—Наталчин Наталці, хустинка хустинці.

  Виняток: Горький

  Н ам т реба д обре з апам ‘ ятати ц і с ім л ітер .

  Популярное:

  • Сущность налогов в рб 24. Налогообложение: сущность и принципы. Виды и функции налогов. Налоговая система Республики Беларусь. Налоги – это обязательные платежи физ. и юр. лиц, взимаемые государством для выполнения своих функций. Сущность налогов наиболее […]
  • Правило бинтования Юридическая консультация. Телефон: +7 920-985-9888. 5.2. Повязка. Правила бинтования. Повязка – один из способов предохранения ран от внешних воздействий. Для наложения повязок применяют марлевые бинты различных длин и ширины. При […]
  • Помощью в мошенничестве статья Статья 159 УК РФ «Мошенничество»: практика применения и положения уголовного закона, консультация адвоката по ст. 159 УК Статья 159 УК РФ относится к преступлениям против собственности и предусматривает уголовную ответственность за […]
  • Заключение браков в мчп Лекция 13. Семейные правоотношения в международном частном праве 13.2. Заключение брака В Российской Федерации регистрируются браки как между российскими гражданами и иностранцами, так и между иностранцами, в том числе и между гражданами […]
  • Спрос закон спроса лекция Юридическая консультация. Телефон: +7 920-985-9888. 3.1. Спрос. Закон спроса. Спрос (D – от англ. dеmаnd) – это намерение потребителей, обеспеченное платежными средствами, приобрести данный товар. Цена спроса – это максимальная цена, […]
  • Адвокат упоров Адвокат Упоров И.Н. прокомментировал оскорбления и наказания в школах и гимназиях. Областной газетой опубликовано замечательная статья журналиста » «Нет наказания – нет воспитания». Как учителя сегодня могут влиять на школьников? «, с […]
  • Кооперативный тип собственности Кооперативный тип собственности Тип и форма собственности находятся в непосредственной зависимости, предопределяются конкретно-историческими условиями общественной жизни. При этом тип собственности обусловлен существованием определенной […]
  • Правила первой фигуры категорического силлогизма Логика - доступно для всех ПЕРВАЯ ФИГУРА КАТЕГОРИЧЕСКОГО СИЛЛОГИЗМА, ЕЕ ПРАВИЛА, МОДУСЫ И РОЛЬ В ПОЗНАНИИ В посылках простого категорического силлогизма средний термин может занимать место субъекта или предиката. В […]